Klauzula Informacyjna RODO | Promat-Woda technologie uzdatniania wody, filtracja

Strona główna/Kontakt/Klauzula Informacyjna RODO

Klauzula Informacyjna RODO

INFORMACJA o przetwarzaniu przez Promat-Woda Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni danych osobowych

Dotychczas, Twoje dane przetwarzaliśmy zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych, a z dniem 25 maja 2018 r. wszystkie dane osobowe przetwarzamy na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej RODO) oraz w oparciu o ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000). Poniżej przedstawiamy informację wymaganą przez wyżej wskazane przepisy prawne.

 1. Administrator
  Administratorem* Twoich danych osobowych jest Promat-Woda Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Hutniczej 40, 81-061 Gdynia.

  W sprawach dotyczących przetwarzania w Promat-Woda Sp. z o.o. danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można się kontaktować w następujący sposób:

  przez e-mail: ,
  telefonicznie: +48 58 663 80 20, w godzinach 9 -15 w dni robocze,
  lub listownie na adres Promat-Woda Sp. z o.o..

  • *Administrator, zgodnie z art. 4 RODO - to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania.
 2. Organ nadzorczy
  Organem monitorującym stosowanie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. W jakim celu, przetwarzamy dane osobowe, na jakiej podstawie prawnej i jak długo?
  W związku z prowadzoną działalnością - w celu codziennej obsługi działalności, sprzedaży i nabywania usług i towarów, działalnością kulturalną przetwarzamy następujące dane następujących kategorii osób: kandydatów do pracy, pracowników, klientów, dostawców, pracowników lub współpracowników naszych dostawców i klientów, potencjalnych klientów, kontrahentów, dostawców, osób - które kontaktują się lub z którymi Promat-Woda Sp. z o.o. się kontaktuje  czynimy to w oparciu o konkretne podstawy prawne:
  1. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, np. w celach marketingowych, ułatwienia kontaktu z kandydatem podczas rekrutacji - w tym zakresie przetwarzamy dane do czasu wycofania zgody lub do czasu zrealizowania celu, w którym uzyskaliśmy zgodę;
  2. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (np. umowy zawierane z dostawcami, kontrahentami, najemcami, osobami współpracującymi z Promat-Woda Sp. z o.o. na podstawie umowy cywilnoprawnej) - dane w tym zakresie będziemy przetwarzać przez okres trwania umowy (a dane wymagane na mocy przepisów prawa np. podatkowe do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania tych danych);
  3. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. z uwagi na to, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. przechowywania dokumentacji rachunkowej, gromadzenia danych na potrzeby związanej z rozliczaniem danin publicznoprawnych - w tym zakresie dane przechowujemy przez czas wskazany w przepisach prawnych;
  4. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. z uwagi na to, że przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, na potrzeby działania Promat-Woda Sp. z o.o. i podmiotów wchodzących w współpracujących, analiz, raportów i statystyk, archiwizacji, marketingu bezpośredniego, w celu prowadzenia audytów, realizacji wewnętrznych obowiązków związanych z raportowaniem i sprawozdawczością, prowadzenia działności kulturalnej - w tym zakresie dane osobowe przetwarzamy do czasu realizacji określonego celu lub czasu wyznaczonego w Promat-Woda Sp. z o.o. w ramach retencji danych, nie dłużej niż zezwalają na to przepisy prawne, a w przypadku marketingu bezpośredniego nie dłużej niż do czasu wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.
 4. Przekazywanie danych osobowych do podmiotów lub organów
  Dane osobowe mogą być przekazywane:
  • organom państwowym upoważnionym na podstawie przepisów prawnych;
  • pracownikom oraz współpracownikom Administratora upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, o jakich mowa w punkcie 3;
  • podmiotom, z którymi współpracujemy w zakresie wsparcia Spółki w realizacji celów, o jakich mowa w punkcie 3, a także podmiotom współpracującym w zakresie przetwarzania danych osobowych - obsługi IT, księgowej, doradczej, obsługi prawnej, świadczonych usług kurierskich, operatorowi pocztowemu, Podmiotom współprowadzącym z Promat-Woda Sp. z o.o. działlność kulturalną.

   Dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG. W przypadku, gdyby taka potrzeba zaistniała w związku z prowadzoną przez Promat-Woda Sp. z o.o. działalnością przekazanie danych nastąpi tylko i wyłącznie na zasadach wskazanych w RODO.

   W związku z przetwarzaniem danych osobowych Administrator nie podejmuje decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych
  Podanie danych osobowych, w zależności od celu, w jakim przetwarzanie się odbywa może wynikać z obowiązku ustawowego lub z umowy lub może być warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania może być brak możliwości zawarcia umowy, utrudnienie w realizacji konkretnego działania.
 6. Prawa osób, których dane dotyczą
  Każdej osobie, której dane dotyczą - w zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych i warunków, o jakich mowa w art. 12-23 RODO przysługuje prawo:
  1. Dostępu do swoich danych;
  2. Prawo do sprostowania danych osobowych, ich usunięcia;
  3. Żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
   • gdy kwestionuje prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
   • gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawe, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   • administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
  4. Do przeniesienia danych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  5. W dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu - z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f);
  6. Do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięcie;
  7. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
do góry